Tüzük - Tüyider

Tüyider

Mission And Vision

TÜM YÜZEY İŞLEMLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I – KURULUŞ

Madde 1.      Derneğin Adı

Yurt içi ve Yurt dışı imalat sektörlerine yüzey işlem ile ilgili yıkama, temizleme, kumlama, kaplama ve boyama üretim ve tedarik faaliyetleri yapan tüm üretici, tedarikçileri ve ana faaliyet konusu farklı olup bünyesinde yüzey işlem üretim ve uygulamaları bulunan gerçek ve tüzel kuruluşları kapsayan derneğin adı Tüm YÜZEY İŞLEMLER DERNEĞİ’dir. Kısa adı “TÜYİDER” dir.
Bundan böyle iş bu tüzüğün devamında Tüm Yüzey İşlem Derneği “Dernek”; üyesi gerçek ve tüzel kişiler “Üye”; Yıkama, Temizleme, Kumlama Kaplama ve Boyama alt sektörlerini kapsayan Yüzey İşlem sektörü de “Sektör” olarak anılacaktır.

Madde 2.      Derneğin Merkezi

Derneğin merkezi İstanbul’dur, Derneğin Şubesi yoktur.
Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

BÖLÜM II – DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3.      Derneğin Amacı

Derneğin genel amacı, T.C. Anayasasının öngördüğü prensipler ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı olarak; Üyelerinin ve sektörün ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gelişmesine katkı da bulunmak, genel sorunlarına ilişkin çözümler üretmek, üyelerin kendi aralarında ve kamu kurumlarına karşı oluşabilecek sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, hukuki ve idari konularda iş birliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamaktır.

Madde 4.      Dernek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

Dernek belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirlenen konularda gerekli yöntemleri izleyip uygulayarak ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yürütür.

 1. Yüzey İşlem sektöründe ve sektörle ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşları arasında iletişim sağlamak suretiyle sektörde oluşan teknik ve ekonomik gelişmelerden tüm dernek üyelerinin bilgilendirilmesi için kurs, kongre, seminer, konferans, sempozyum, panel, fuar, sergi, yayın ve benzeri çalışmalar yapar, yaptırır ve yapılanlara katılır. Ödüller, burslar gibi özendirici etkinlikler yapar.
 2. Sektörün hitap ettiği ana ve yan sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan ürünlerin, ulusal ve uluslararası standartlara veya öngörülen şartnamelere uygun nitelikte üretilmesine yardımcı olur.
 3. Dernek, üyesi tüzel kişiler ile gerçek kişilerin mensubu bulundukları kuruluşların teknolojik, ticari, istatistiki ve ekonomik gereksinmeleri konusunda inceleme, araştırma, yayın ve benzeri çalışmalar yapar veya yaptırır.
 4. Dernek, üyelerinin teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün arttırılması, teknolojik gereksinimleri için temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini iyileştirmek ve geliştirmek üzere yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla doğrudan veya üye olmak suretiyle ortak çalışmalar yapar.
 5. Dernek, yurtiçi ve yurt dışı özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarla bilimsel müşterek çalışmalar yapar, ulusal ve uluslararası hibe ve kredi kurum/ kuruluşlarına projeler hazırlar, protokoller yapar ve yürütür.
 6. Dernek, sektörüne ilişkin ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma, test ve eğitim merkezleri kurar, kurulmasını sağlar, bu doğrultuda ilgili özel, kamu kuruluş ve kişilerle iş birliği yapar.
 7. Dernek, amaçları ile ilgili kanun, kararname, tüzük, tebliğ, plan ve program konularında, Dernek görüş ve dileklerini ilgililere duyurur. Ayrıca, ülkemizin bağlı bulunduğu uluslararası mevzuat ve anlaşmalarla ilgili olarak da organizasyon ve çalışmalarda bulunur.
 8. Dernek, amaç ve çalışmalarının gerçekleşmesine engel olabilecek durumlarda, üyelerinin idare ve yönetmelikler ile ilgili doğrudan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda ve yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde gerekli hukuki girişimlerde bulunur. Mahkemeler tarafından istenilmesi durumunda uzman hakem ve bilirkişiler sağlar.
 9. Dernek, bölgesel ve sektörel potansiyellerin değerlendirilmesi için üyelerinin toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur, üyelerine bilgi sağlar, iş, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali konularda çalışmalar yapar.
 10. Dernek, üyesi tüzel kişiler ile gerçek kişilerin mensubu olduğu kuruluşların ihtiyacını karşılamak üzere test, eğitim ve araştırma – geliştirme laboratuvarlarının, sektörel dış ticaret ve lojistik şirketlerinin kurulmasına mevzuat hükümleri içinde yardımcı olur, öncülük yapar ve ticari girişimde bulunur.
 11. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 12. Teknik ve ticari eğitim programları tertip eder, diğer kurumlarca yapılmış veya yapılacak eğitim programlarına üyelerini temsilen katılır veya katkı sağlar.
 13. Yurt içi ve Yurt dışında benzer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapar, platformlar oluşturur, üye olur, Vakıf, Federasyon ve İktisadi işletmeler kurar, kurulmuş olanlara iştirak eder ve işletir.
 14. Sektörün çevre bilincini geliştirmek, kullandıkları üretim süreçlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak, iyileştirmek, değerlendirmek, geri kazanım ve bertaraf konusunda ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapar.
 15. Sektör ile ilgili hammadde, yardımcı ve sarf malzemelerin standartlara uygun ve ekonomik olarak temin ve tedariki konusunda üyeleri adına kıstaslar oluşturur, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde görüşmeler yapar ve üyelerinin katılımı ile toplu satın alma anlaşmalarını organize eder.
 16. Dernek amaçları doğrultusunda, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım ve bağış toplar.
 17. Üyeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder, dernek faaliyetleri ile ilgili her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve sarf malzemelerini temin eder.
 18. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenler, bu tür düzenlenen etkinliklere katılımlarını sağlar.
 19. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, bina veya tesis inşa ettirir, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirir, gerektiğinde gayrimenkuller üzerinde her nevi ittifak, şufa ve ipotek gibi haklar intisap eder veya verir, terkin ve fek eder.
 20. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
 21. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.
 22. Sektörü ve üyelerini, standartlara uygun, kaliteli üretime teşvik etmek için denetleme çalışmaları yapar.
 23. Yüzey İşlem tesislerinin kurulması, projelendirilmesi, bakım ve işletmeciliği konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlar, kontrol süreçlerine ilişkin yöntemler geliştirici çalışmalar yapar ve yürütür.
 24. Üniversiteler, sanayi kuruluşları ve müşterilerle iş birliğini geliştirmek maksadıyla;
  1. Yüzey İşlem üretici ve tedarikçi firmalarını, kontrolör ve elemanlarını İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara göre sınıflandırmak, sertifikalandırmak,
  2. Kaliteli üretim için gerekli test laboratuvarlarını oluşturmak ve bu konuda sektöre hizmet sunmak için gerekli girişimlerde bulunmak,
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde sektörel veri bankası oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak, yayınlamak ve kamuoyuna duyurmak.
 1. YÜZEY İŞLEM AKADEMİ adı altında eğitim birimi oluşturmak, eğitimler düzenlemek.

Madde 5.      Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, iş dünyası, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Dernek din ve siyasetle uğraşmaz. Her türlü bölücülük ve ayrımcılığın karşısındadır. Dernekler Yasası’nın yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır.

Madde 6.      Taşınmaz Mal Edinme

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere yasal sınırlar içinde, gerekli taşınmazları iktisap edip, nemalandırabilir. Bunun için taşınmazları kiralayabilir, satabilir, değiştirebilir, her türlü taşınmaz bağışı kabul edebilir.

 

BÖLÜM III – DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 7.      Üye Olma Hakkı

Derneğe üyelik müracaat tarihinde Kanun ve Tüzük ile düzenlenen üyelik şartlarını karşıladığını resmi kayıtlarıyla belgeleyen, belli bir aidat yüklenimini kabul eden gerçek kişiler ve Yönetim Kurullarının kararıyla tüzel kişiler üyelik başvurusunda bulunabilir. Bu müracaatları dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen tüzel ve gerçek kişiler derneğe üye olurlar. Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik şartlarını taşıdığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile dernek üyeliğine davet edilebilirler.

Her şirket, şirketi temsile yetkili 1 (bir) kişi ile temsil edilir. Temsilcilerin fiili ehliyete sahip dernek üyeliği yasaklanmamış kişiler olması esastır. Temsilci tayin edilen kişiler tüzük hükümlerini aynen kabul ettiklerini tevsik eden bir talepname ve temsilcisi oldukları tüzel kişinin yönetim organı tarafından, Dernek işlemlerinde Temsilci olarak görevlendirildiklerine dair Tüzel Kişilik Yönetim Organı tarafından verilen Karar ile başvurdukları takdirde üye firmayı temsil edebilirler.

Tüzel kişiler temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptir. Tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi dernek kurullarında görevliyken temsilciliği sona ererse görevinden ayrılmış olur. Üye tüzel kişilik tarafından ayrılan temsilcinin yerine 7 (yedi) iş günü içinde yeni bir temsilci bildirilir. Bu süre içinde temsilci bildirilmezse şirketin kurul üyeliği sonlanır.

Madde 8.      Üyelik Türleri

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmamaktadır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Derneğin üyelik türleri: Asil ve Onursal olmak üzere iki türlüdür.

 1. Asil Üyelik: Aşağıda iştigal alanları belirtilen gerçek veya tüzel kişiler derneğe Asil üye olabilirler.
  • Ana faaliyet konusu Yüzey İşlem olan tüm İşletmeler
  • Temizleme ve Yıkama Üretim İşletmeleri
  • Arıtma ve Geri Kazanım Tesis, Ünite ve Donanım Üretici ve Tedarikçileri
  • Temizleme ve Yıkama Kimyasal Baz Malzeme Üretici ve Tedarikçileri
  • Kaplama Üretim İşletmeleri
  • Kaplama Tesis, Ünite ve Donanım Üretici ve Tedarikçileri
  • Kaplama Kimyasal Baz Malzeme Üretici ve Tedarikçileri
  • Kumlama ve Boyama Üretim İşletmeleri
  • Kumlama, Boyama Tesis, Ünite, Donanım Üretici ve Tedarikçileri
  • Kumlama, Boyama Kimyasal Baz Malzeme Üretici ve Tedarikçileri
  • Yüzey İşlem ile ilgili bünyesinde üretim vb. faaliyeti bulunan fakat ana faaliyet konusu yüzey İşlem olmayan ana ve yan sanayi işletmeleri
  • Yönetim kurulunun kanaat ve oluru ile sektör kapsamında ya da ilişkili, Asil üyelerin çalışanları ve yüzey işlem sektörü profesyonelleri gerçek kişiler Asil üye olabilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
 1. Onursal Üyelik: Geçmiş yıllarda, Türkiye’de sektörün yaygınlaşması yolunda çalışmaları bulunan veya derneğin gelişmesine maddi ve/veya manevi bakımdan büyük katkıları bulunan kişiler, araştırma Kurum ve kuruluşları, ve akademisyenler onursal üye olarak kabul edilebilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Madde 9.      Üyelik İşlemleri

 1. Dernek Asil üyeliği için gerekli işlemler aşağıda belirtilmiştir:

Üyelik başvuruları Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılır. Yazılı başvurular Dernek Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Başvuru Formu ile yapılır.

Üyelik talepleri 10 gün süre ile dernek merkezine asılır. Bu süre sonunda, talepler ve varsa itirazlar incelenir ve gerekirse itiraz sahibi dinlenerek kabul veya ret hususunda bir karar verilir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 gün içinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Yönetim Kurulu üyelik başvurularını gerekçe belirtmeksizin reddedebilir.

Üyeliğe kabul edilenler kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde giriş ve yıllık aidatlarını ödeyerek üye defterine kaydolurlar. Üyeliğin kazanılması, kaydın yapılması ve giriş aidatının ödenmesine bağlıdır. Yıllık aidatın tahsilinde Tüzüğün ilgili hükmü ve Yönetim Kurulu kararı uygulanır.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 1. Dernek onursal üyeliği için gerekli işlemler aşağıda belirtilmiştir:

Derneğe onursal üye olmak isteyenler Derneğin kuruluş felsefesi, amaç ve çalışma konuları ile Tüzükte belirtilen diğer kuralları kabul ettiklerini ve gerekli üyelik şartlarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup gerekli belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Derneğe sunabilirler ya da Dernek üyelerinden en az 2 kişinin veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının bir fazlasınca teklifi ile onursal üyeliğe alınabilirler.

Başvuru veya teklifler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, Yönetim Kuruluna katılanların salt çoğunluğu ile onursal üye kabul edilir.

Madde 10.  Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Asil üyeler, Derneğe işbu Tüzük hükümleri uyarınca verilen yetki kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Giriş aidatı ve Yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.

Asil üyeler Genel Kurul toplantılarında vadesi geçmiş aidat borcu bulunmaması koşulu ile oy kullanabilir. Her üyenin 1 (bir) oy hakkı vardır. Tüzel kişi üyelerin oyları, tüzel kişilerin temsile görevlendireceği kişi aracılığı ile kullanılır. Bu kişinin temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimseler o tüzel kişi tarafından tekrar belirlenir.

Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

Üyeler, Derneğin kuruluş felsefesi ve amaçlarına sadık kalmak, Tüzükte belirtilen kurallara ve Dernek Etik Kurulu tarafından belirlenen etik kurallara uymak, çalışmalara aktif bir şekilde katılmak, amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli maddi ve manevi desteği sağlamakla görevli ve sorumludurlar.

Hak ve yükümlülüklerin ihlali durumunda Tüzük hükümleri, Etik Kurallar ve Dernekler Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 11.  Üyeliğin Sona Ermesi

 1. Üyelikten çıkma

Hiç kimse, Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma başvurusu ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını ödemek zorundadır.

 1. Üyelikten çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ve katkı payını altı ay içinde ödememek,
 1. Üyeler arasında temel dayanışmayı bozarak dernek çalışmalarını engellediği, özel ve iş hayatındaki tutum ve davranışları ile dernek onurunu zedelemekte olduğu kaygısını uyandırmak,
 2. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 3. Kanunda ve tüzükte yer alan üyelik şartlarını kaybetmiş olmak,

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümleri gereğince, Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin ve yukarıdaki bu tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyenin, tespiti halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir. Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

BÖLÜM IV – DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 12.  Derneğin organları

Derneğin organları şunlardır;

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu,
 5. Danışma Kurulu’ndan ibarettir.

Madde 13.  Dernek Genel Kurulunun Oluşumu

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Madde 14.  Genel Kurul Toplanma Yeri ve Zamanı

Genel Kurul, üç yılda bir Subat ayı içinde, yönetim kurulunca belirlenen gün, yer ve saatte olağan toplantısını yapar. Olağan Genel Kurul yapılmayan yıllarda Subat ayı içinde Mali Genel Kurul yapılabilir.

Genel kurul;

 1. Dernek resmi kuruluşuna müteakip 6 ay içinde ilk genel kurul toplanır.
 2. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan genel kurul toplanır,
 3. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç üyeden kurulu bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 15.  Genel Kurula Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta, iletişim numarasına mesaj göndermek ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 16.  Toplantı yeter sayısı

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Madde 17.  Toplantının yapılış usulü

Dernek genel kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hâzirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurul toplantılarında vadesi geçmiş aidat borcu bulunan üyeler oy kullanamazlar.

Madde 18.  Toplantısız ve çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 19.  Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 20.  Genel Kurulun görev ve yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, ı. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 9. Derneğin vakıf kurması,
 10. Derneğin feshedilmesi,
 11. Gelecek dönemler için üyelik aidatlarının belirlenmesi,
 12. Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 14. Dernek üyeleri tarafından Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların görüşülerek kesin olarak karara bağlanması.

Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Madde 21.  Oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Genel Kurul’da karar verilmesi halinde Dernek organlarının seçimleri de gizli/açık oyla yapılabilir.

Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem kullanılır.

Dernek üyeleri, Derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Oy eşitliği halinde öneri reddedilmiş sayılır.

Madde 22.  Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen kurallar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 1. Üyelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu halinde,
 2. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı kararla,
 3. Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararıyla
 4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

Madde 23.  Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen Asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 24.  Yönetim Kurulu Seçimi

Yönetim Kurulu onbir Asil ve onbir yedek üye olarak üç yıl süre için Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Seçimin yapıldığı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmayan üyeler aday olarak gösterilemez.

Yönetim Kurulu Asil üyelerinden görev dolayısıyla il dışında bulunmak zorunda kalanlar hariç olmak üzere, üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulu Asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Eğer bu üyeler arasında eşit oy almış olanlar varsa, Dernek üyeliğinde kıdemli olan yedek üye kurula girer.

Madde 25.  Yönetim Kurulunun iş bölümü ve işleyişi

Yönetim Kuruluna seçilen asli üyeler seçilme tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan vekili, genel sekreter ve bir sayman seçerler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu yılda en az dört kere, başkan veya vekilinin başkanlığında önceden kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak üye tamsayısının yarıdan çoğunun hazır bulunması ile toplanır ve adi çoğunlukla karar alır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu iki sayılır.

Madde 26.  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir:

 1. Derneği temsil etmek, çalışmalarını yürütmek,
 2. Derneği çeşitli toplantılarda temsil edecek kişileri dernek üyeleri arasından seçmek,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Dernek gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak, gelecek dönem bütçesi hazırlamak genel kurula sunmak,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 9. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 27.  Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Madde 28.  Denetleme Kurulunun Oluşumu

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanun ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Denetleme Kurulu üç Asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur.

Denetim kurulu Asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 29.  Disiplin Kurulunun Oluşumu

Derneğin disiplinle ilgili işlemleri, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre disiplin kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Disiplin kurulu üç Asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

BÖLÜM V- YARDIMCI ÇALIŞMA BİRİMLERİ

Madde 30.  İdari Bölüm ve İktisadi İşletme

 1. İdari Bölüm: Gerektiği takdirde, Yönetim Kurulu alacağı bir kararla dernek hizmetlerinin görülmesi amacıyla ücretli olarak çalışan kişiler istihdam edilebilir. İstihdam edilen kişilerin ücretleri ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek konusunda Genel Kurul, Yönetim Kurulunu yetkili kılmıştır.
 2. İktisadi İşletme: Derneğin sektöre, üyelerine ve diğer taliplere vereceği hizmetlerin organize edilebilmesi, yürütülmesi ve Derneğe gelir getirmesi maksadıyla, Dernek İktisadi İşletmesi kurulabilir. Söz konusu işletme Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak üzere; Yönetim Kurulu tarafından atanacak İktisadi İşletme Genel Müdürü tarafından işletilir. İktisadi İşletmeyi yönetmek üzere yönetim kurulu üyelerinden üç kişi seçilir.
 1. İhtisas Kurulları

Yüzey İşlem ve Metal Kaplama imalatının tanıtılması yaygınlaştırılması Türkiye’de kullanılan ve işlenen çelik elemanların elektro metal kaplanarak korozyondan ve çevresel etkilerden korunması, dayanma ömürlerinin maksimum uzatılması üretim yöntemlerinin etkinleştirilmesi ve bu konudaki ulusal teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak veya yaptırmak, ayrıca teknolojik gelişmeleri içeren çeşitli türden yayınların yapılmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu’nca, İhtisas Kurulları oluşturulur.

İhtisas Kurullarına Yönetim Kurulu tarafından Tanıtım ve Pazarlama Kurulu ve/veya Teknik Kurul gibi isimler verilebilir. Kurullar, atanmış Kurul Başkanı ve ilgili komiteler ile bağımsız çalışma gruplarının başkanları ve proje koordinatörlerinden oluşur. Teknik ve eğitim konularında oluşturulacak Kurullar, akademik unvana sahip bir dernek üyesi başkanlığında oluşturulur.

Madde 31.  Danışma Kurulları

Yönetim Kurulu, üyelerinden kendisine akseden sorunların çözümlenmesi amacıyla, dernek üyeleri arasından seçeceği danışma kurulları oluşturma ve feshetme yetkisine sahiptir.

Madde 32.  Komiteler, Çalışma Grupları ve Proje Koordinatörlükleri

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak komite, çalışma grubu ve proje koordinatörlüklerinden hangilerinin, hangi Kurul’a bağlı olarak ve hangi konularda nasıl faaliyet göstereceğine ilişkin prosedürler Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde 33.  Platform Oluşturulması

Genel Kurul, Yönetim Kurulunu, Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturmasına karar vermek konusunda yetkili kılmıştır.

Madde 34.  Derneğin Şubeleri

Dernek Şubeleri hakkında 5253 Sayılı Yasa hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM VI – DERNEK GELİRLERİ, GELİR-GİDER VE KAYIT İŞLEMLERİ

Madde 35.  Derneğin Gelirleri

Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Üye aidatları, Giriş ve Yıllık aidat miktarlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernekçe yapılan yayınlar, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, tertiplenen sempozyum ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler.

Dernek; siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardım da bulunamaz.

Madde 36.  Üye Aidatları

 1. Üye Giriş aidatları; 1 Ocak tarihinden aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yönetim kurulu tarafından her yıl için belirlenir.
 2. Üye Yıllık aidatları; 1 Ocak tarihinden aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yönetim kurulu tarafından her yıl için belirlenir.

Asil Üyeler kendileri için Yönetim Kurulu tarafından ayrı ayrı belirlenen Üye Giriş aidatını ve Üye Yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür.

Onursal üyeler isterlerse aidat öderler.

Üyeler, başlayan dönemin yıllık aidatı için o dönemin ilk mesai gününde borçlandırılır.

 1. Asil Üyeler; Yıllık aidat tutarı iki eşit taksit’de Ocak ve Haziran ayında peşin ve nakit olarak ödenecektir. Kuruluş işlemlerinin sona ermesinden sonra kurucu Asil Üyeler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek üye giriş aidatlarını bir ay içerisinde öderler.
 2. Yeni Üyeler: Yeni üye giriş aidatları, üyelik araştırmalarını müteakip üyeliğin uygun görüleceğinin bildirilmesinden itibaren en kısa zamanda ödenir ve üyelik kabul işlemi üye giriş aidatının ve diğer ödentilerinin yatırılmasından sonra tamamlanır.

Aidatlarını süresi içinde yatırmayan üyeler oy haklarını kaybederler.

Madde 37.  Gelir, Gider ve Borçlanma Usulleri

 1. Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri; (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı” belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil eri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli Asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 1. Alındı Belgeleri;

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 1. Yetki Belgesi;

Yönetim Kurulu Asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süreside belirtilerek yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 1. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 1. Derneğin Borçlanma Usulleri;

Dernek, Yönetim Kurulu Kararı ile ve Yönetim Kurulu kararıyla derneği temsil ve ilzama yetkili kılınan kimselerin iş ve işlemleri ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılan- amayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim Kurulu kararı ile derneği temsil ve ilzama yetkili kılınan kimselerin borçlanma usulüne ilişkin prosedür, yetki verilen Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilecektir.  Borçlanma üst limiti Genel Kurul da belirlenir.

Madde 38.  Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahalli mülki idare amirliğine verilir.

Madde 39.  Defter Ve Kayıtlar

 1. Kayıt Usulü;

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 7. (i) bendinin 1.2.3. ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 8. Yevmiye Defteri, Büyük Defter

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 1. Defterlerin Tasdiki;

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 1. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi;

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 40.  Bildirim Yükümlülüğü

 1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen Asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği Eklenir.
 3. Taşınmazların bildirilmesi;

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 1. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi;

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim;

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ni eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 1. Değişikliklerin bildirilmesi;

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikte tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

BÖLÜM VII – DERNEĞİN DENETİMİ, TEŞKİLATLANMASI VE SONA ERMESİ

Madde 41.  Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Madde 42.  Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 1. Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş Asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç Asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 1. Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içeresinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 43.  Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 44.  Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.

Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmış ise, Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyudur. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 45.  Derneğin Feshi Ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 1. Tasfiye İşlemleri;

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Yüzey İşlemler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Madde 46.  Tüzükte Hüküm Bulunmayan Durumlar

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1. Geçici Yönetim Kurulu

İlk genel kurulda dernek organları oluşuncaya kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu üyeleri; Asil Üyeler Görev dağılımı

Adı ve Soyadı             Üye                                                                                                                              Unvanı

 1. İbrahim Doğangün BODOPLAST PLASTİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              Başkan
 2. Kâmil Fazıl Dede DEDE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.                                                                Başkan Yard.
 3. Ercan Koçyiğit PROTECHNOLOGY ENDÜSTRİYEL MAKİNE VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Başkan Yard.
 4. Selçuk Ilgaz BOYSİS MAKİNE TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş.                                                        Başkan Yard.
 5. Turan Ali Selen YILMER TEST VE ÖLÇÜ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.                       Genel Sekreter
 6. Orkun Kaya VİG MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.                                                                        Sayman
 7. Ali Duran COVENTYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                Üye
 8. Tevfik Atakan Şakar LACTECH GALVANO KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.          Üye
 9. Emin Kalıp PROMETAL GALVANO CİHAZLARI SAN. TİC. LTD ŞTİ                                  Üye
 10. Tolga Zent ALFATECH MAKİNA MÜMESSİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.                   Üye
 11. Emrah Özcan EPLAS MAKİNA ENDÜSTRİYEL TESİSLER SAN. VE TİC. A.Ş.                       Üye

Geçici Yönetim Kurulu üyeleri; Yedek Üyeler

Adı ve Soyadı             Unvanı

 1. İlker Karabulut MACDERMİD PERFORMANCE SOLUTİONS KİMYASAL SAN.VE TİC. A.Ş.
 2. Mari Yancı INTERSONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
 3. Aliye Melda Baycan EKSAŞ END. METAL KAPLAMA TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
 4. Gürhan Gülle ABT AKIŞKAN VE BOYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş
 5. Hasan Karakaya KARAKAYA 86 KATAFOREZ
 6. Erkan Güneri SAYRON ELEKTRONİK ENERJİ SAN.TİC.A.Ş.
 7. İzzet Aydın HİLLEBRAND CHEMİCALS KİMYASAL PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
 8. Celal Kaya ELEKTROLİZE METAL KAPLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 9. Kaya Koç KOÇVİB VİBRASYON MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 10. Birol Bulut BMK METAL KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
 11. Murat İlter GENMAR SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

Geçici Madde 2. Kurucular

Dernek kurucularının Unvanları, Adresleri ve Temsilcilerinin Ad-Soyadları aşağıda listelenmiştir.

S/N

Unvan

Adres

Temsilci Adı Soyadı

1

 BODOPLAST PLASTİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

HOSAB 8.Cadde No:9 Bursa

İbrahim Doğangün

2

 DEDE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.

İkitelli O.S.B. Depo ve Ardiyeciler Kooperatifi 103.Ada 7. Parsel İkitelli / Başakşehir / İstanbul

 Kâmil Fazıl Dede

3

 PROTECHNOLOGY END. MAKİNE VE KİMYA SAN. TİC. LTD.

Halkalı Merk. Mah.Dereboyu Cad. Çalışkan Sok. No:6 Küçükçekmece / İstanbul

 Ercan Koçyiğit

4

 BOYSİS MAKİNE TAAH.SAN.VE TİC.A.Ş.

Şerifali Mah. Hüsrev Sk. No:2 ERİŞKENLER Plaza Kat.3 Ümraniye / İstanbul

 Selçuk Ilgaz

5

 YILMER TEST VE ÖLÇÜ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Burhaniye Mah.F.S.M. Sok. No.29/5 Üsküdar / İstanbul

 Turan Ali Selen

6

 VİG MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

Tavşanlı Mah., 4513 Sok. No:11 Gebze / Kocaeli

 Orkun Kaya

7

 COVENTYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kristal Cd. No:2, 34956 Aydınlı-kosb/Tuzla/İstanbul

 Ali Duran

8

 LACTECH GALVANO KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli OSB Mah. İkitelli Cila Nikelajcılar San.Sit. A BL. Başakşehir, İstanbul

 Tevfik Atakan Şakar

9

 PROMETAL GALVANO CİHAZLARI SAN. TİC. LTD ŞTİ

İkitelli O.S.B. Mah. Milas Cad. No:13/A İç No:Z01 Başakşehir / İstanbul

 Emin Kalıp

10

 ALFATECH MAKİNA MÜMESSİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Özek İş Merk, Aydıntepe Mah., Sahil Yolu Blv No:142 Tuzla/İstanbul, 34947

 Tolga Zent

11

 EPLAS MAKİNA ENDÜSTRİYEL TESİSLER SAN. VE TİC. A.Ş.

Görükle Dumlupınar Mah. Mevlana Cad.No:8/A Nilüfer Bursa

 Emrah Özcan

12

 MACDERMİD PERFORMANCE SOLUTİONS KİMYASAL A.Ş.

Birlik OSB, 1 Nolu Cad. No: 7/A 34953 Tuzla / İSTANBUL

 İlker Karabulut

13

INTERSONİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

Hadımköy Mah. Atatürk OSB, Alpaslan Sk..7
Arnavutköy-İstanbul-Turkey

 Mari Yancı

14

EKSAŞ END. METAL KAPLAMA TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Çalı San.Böl. Geyveli Cd. No:38, 16235 Nilüfer/Bursa

 Aliye Melda Baycan

15

HİLLEBRAND CHEMİCALS KİMYASAL PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Yeşilköy Mah.Atatürk Cd.12. BL. EGS Business Park Blokları B2 Bl.:1 34149 Bakırköy / İstanbul.

 İzzet Aydın

16

ELEKTROLİZE METAL KAPLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

O.S.B Turgut Özal Cad. Galvanoteknik San.Sit. B Blok No:14 İkitelli İstanbul

 Celal Kaya

17

KOÇVİB VİBRASYON MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İkitelli O.S.B. Pik Dökümcüler San.Sit. A6Blk. No: 5 İkitelli / İstanbul

 Kaya Koç

18

BMK METAL KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

Nazım Hikmet Caddesi

535 Sokak No : 15 41422 Çayırova / Kocaeli

Birol Bulut

19

GENMAR SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

Huzur Mah, Ahmet Bayman Cad. No:1
Oto Sanayi 4. Levent / Sarıyer

Murat İlter

20

KARAKAYA 86 KATAFOREZ

Şekerpınar mah.1000.Cd. No:1037 Gebze /Kocaeli

Hasan Karakaya

21

TEKNOBAK TEK. MAK. LTD. ŞTİ.

Bulgurlu Mah. Kireçfırını Sok. 4B/7 Teletaş Sit. A1 BL D.23 Üsküdar / İstanbul

Kamil Özçıkmak

22

ABT AKIŞKAN VE BOYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş

Necip Fazıl Blv. Keyap Sit. ABT Binası No:44/108 Yukarı Dudullu Ümraniye, İstanbul

Gürhan Gülle

23

24

EKT  END. LTD. ŞTİ. BO

GESU ARITMA LTD. ŞTİ.Ş

Nosab Kozran Cad. No: 44

Nilüfer / BURSA

Dumlupınar Mah. Kanuni Cad. No: 5/2, Nilüfer

Serter Kılınç

Cem İbrikçi

25

ARMİN ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

Alaaddinbey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi (NİLTİM)
636. Sk. Otomasyon Plaza No: 28 Nilüfer / BURSA

Abdullah Yıllar

26

DELTA KİMYA A.Ş.

Petrol İş Mah. Roman Sk. No:25/14 KARTAL/İSTANBUL

S. Sinan Uçanok

27

ETİS ENDÜSTRİYEL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Hosab 8.Cad. No:9 Nilüfer/BURSA

Levent Oyman

28

KAPSAN LTD.ŞTİ.

Gebze Güzeller OSB Pirsultan Abdal Sokak No: 3/5 Gebze/İSTANBUL

Erdal Yılmaz

29

MURAT GALVANO SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

50.yıl mah. No:15 D:6 Sultangazi/İSTANBUL

Murat Erdoğan