Etik Kurul - Tüyider

Tüyider

Etik Kurul

ETİK KURALLARIMIZ

GÜVENİRLİK

TÜYİDER tüm eylem ve faaliyetlerinde güvene, doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun hareket eder. Kamunun ve paydaşların güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan, adalet ilkesine zarar veren ve TÜYİDER’in saygınlığına gölge düşürecek davranışlarda bulunmaktan kaçınır. TÜYİDER üyeleri, tüm paydaşları ve ilişkide olduğu kuruluş ve bireyler ile açık, dürüst, tutarlı bir işbirliği sergiler. TÜYİDER Yönetim Kurulu, çalışma kurulları üyeleri ve çalışanları, tüm paydaşların TÜYİDER’e duyduğu güvene layık olduğunu tüm eylem ve faaliyetlerinde gösterir.

 

ADİL OLMAK

TÜYİDER, herkese eşit fırsat tanıyan bir kurumdur. Üyeleri, Yönetim Kurulu üyeleri, çalışma kurulları üyeleri, çalışanları ve paydaşları arasında ırk, milliyet, dil, din, cinsiyet, sosyal statü gibi farklılıkları dikkate almaz, ön yargılı tutumlardan kaçınır. TÜYİDER Yönetim Kurulu ve çalışma kurulları üyeleri, çalışanları tüm kuruluş ve bireylere tarafsız olur, adil kararlar alınmasını engelleme olasılığı bulunan ilişki ya da faaliyetlerden kaçınır.

 

SAYGILI OLMAK

TÜYİDER paydaşları dahil tüm kuruluş ve bireylerin kişisel ve profesyonel alanlarına saygı gösterir. Kimseye karşı aşağılayıcı, kırıcı, küçük düşürücü veya korkutucu davranışlar sergilemez. TÜYİDER çalışanları, Yönetim Kurulu ve çalışma kurulları üyeleri topluma, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlara, bireylere saygı duyar, insanlar arasındaki farklılıklara değer verir.

 

ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMAK

Çıkar çatışması, TÜYİDER çalışanlarının ve kurullarının görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen veya etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, ilişkide bulundukları müşterilere, kişilere veya kuruluşlara sağlanan, maddi veya maddi olmayan her türlü menfaat elde etme halini ifade etmektedir. TÜYİDER, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınır.

 

ÇEVRE BİLİNCİ

TÜYİDER tüm proje ve faaliyetlerinde çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt eder. TÜYİDER, çevreyi korumayı ve faaliyet gösterdiği sektörlerde sürdürülebilir iş modeli geliştirmeyi amaçlar. Çevre sorunlarına dair bilinci yükseltme ve iyi uygulamaları yaygınlaştırma konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmaktadır.

 

YASALARA SAYGI

TÜYİDER, tüm proje ve faaliyetlerini, T.C. kanun ve yasalarına ve milletlerarası hukuka uygun olarak yürütür. Dernek faaliyetlerinde; Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğini, Dernek Tüzüğü ve düzenleyici yönergelerini içselleştirerek ve esas alarak hareket eder. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar. İşbirliği yaptığı kurum ve kuruluşların da Etik Kuralları ile bu kuruluşlar tarafından bildirilen özel yönerge ve kurallara da uyar.

 

SADAKAT

TÜYİDER üyeleri, Yönetim Kurulu ve çalışma kurulları üyeleri, çalışanları ve işbirliği yaptığı tüm paydaşları TÜYİDER Etik Kurallarına, ilkelerine ve birbirlerine verdikleri sözlere olan sadakati bir ilke kabul ederler.

 

ÜYE SORUMLULUĞU

TÜYİDER, üyelerinin oluşturduğu kaynakları korumak için gereksiz ve yönetilemez riskleri almaktan kaçınır; verimlilik ve tasarruf bilinci ile hareket eder, finansal ve mali disipline uygun, hesap verilebilirlik esasına göre çalışır. Dernek Üyelerinin işlerini daha kolay ve etkin yapmalarını sağlayacak, rekabet güçlerini artıracak çalışma, proje ve lobi faaliyetlerinde bulunur. Üyeler arasında çekişmeye ve sürtüşmeye neden olabilecek her hangi bir tavır sergilemez.

 

GİZLİLİK

TÜYİDER için üyelerin, Yönetim Kurulu ve çalışma kurulları üyelerinin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin, ticari sır, mali ve gizli bilgiler, iş detaylarının korunması önem arz etmekte olup bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile onayları dışında paylaşılmasına izin verilmemektedir. TÜYİDER çalışanlarının, Yönetim Kurulu ve çalışma kurulları üyelerinin ticari sır, mali ve gizli bilgiler, çalışma ve proje detayları gibi mahremiyet gerektiren bilgileri koruması ve sadece görevleri doğrultusunda ve çalıştıkları kurumun amaçlarına uygun bir şekilde kullanması beklenmektedir.

 

İLKELER

TÜYİDER’in her türlü eylem veya faaliyetlerinde, Etik Kurallarında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tabi olunan tüm hukuki ve etik standartlara, şeffaflık, dürüstlük, evrensel saygınlık, hesap verilebilirlik ilkelerine, adil davranış prensibine ve sorumluluk bilincine uyumlu hareket edilecektir.