Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Tüyider

Tüyider

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 TÜM YÜZEY İŞLEMLER DERNEĞİ 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DİVAN TOPLANTISI ÖZET BİLGİ 

Aydınlı Mah. Kimyacılar OSB Atom cad.No:2 Tuzla / İST adresinde 01/04/2023 tarihinde saat 10.30’da yapıldı. 

Divan Başkanlığına Kamil Özçıkmak, Katip üyelikleri Erdal Yılmaz ve Engin Kalıp oy birliğiyle seçildiler. 

Yönetim ve denetim kurulu raporları oybirliği ile ibra edildi. 

2023 aidatları Mayıs ayından itibaren; A kategorisi için 1.500 TL/Ay, B kategorisi için 1.000 TL/Ay, C kategorisi için 500 TL/Ay olarak belirlendi. Ayrıca 2024 ,2025 ve 2026 yılları için de giriş aidatları ve aylık aidatlar oy birliği ile kabul edildi. 

Tahmini bütçe görüşmesi üyelere sunuldu. 

‘Gerektiği taktirde, Yönetim Kurulu alacağı bir kararla dernek hizmetlerinin görülmesi amacıyla ücretli olarak çalışan kişiler istihdam edebilir. İstihdam edilen kişilerin ücretleri ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını belirlemek konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi’ maddesi okundu bilgilendirme yapıldı ve oy birliği ile kabul edildi. 

‘Taşınmaz mal satın almak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, taşınır malları almak ve satmak amacıyla Yönetim Kurulunun Yetkilendirilmesi’ maddesi okundu bilgilendirme yapıldı ve oy birliği ile kabul edildi. 

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış İç Yönetmelik okundu, bilgilendirme yapıldı ve oy birliği ile kabul edildi. 

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Tüzük maddeleri Melda Baycan tarafından okundu. Yazım ve ifade yanlışlıkları olan tüzük maddeleri yenileri ile değiştirildi. 

  • • Madde 2. Derneğin Merkezi 

‘Derneğin merkezi İstanbul’ dur.’ olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

‘Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir, kapatabilir.’ olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

  • • Madde 3. Derneğin Amacı 

‘Derneğin genel amacı, T.C. Anayasasının öngördüğü prensipler ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı olarak; Üyelerinin ve sektörün ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak, Yüzey İşlem Sektörünün geleceğini savunmak, korumak ve geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırmak, Yüzey İşlem Sektörünü resmi olarak temsil etmektir. Yüzey İşlem Sektörünün süreçleri ve uygulamaları ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının gelişmesine ve yaygınlaşmasını desteklemektir. Ulusal ve uluslararası düzeyde Çevre ve Atık Yönetimi, Enerji, İSG kapsamında sürdürülebilir teknolojilerin ve endüstriyel verimliliğin gelişmesine katkı sağlamak sektörel bilgi alışverişine yardımcı ve destek olmak, basılı ve/veya dijital yayın faaliyetine bulunmak. Üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, 

ticari, hukuki ve idari konularda iş birliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamaktır.’ olarak değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. 

  • • Madde 10. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 

‘Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.’ olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

  • • Bölüm IV – DERNEĞİN ORGANLARI 

Madde 1. Derneğin Organları 

‘Derneğin organları şunlardır; 

  1. a. Genel Kurul 
  2. b. Yönetim Kurulu 
  3. c. Denetleme kurulu 
  4. d. Disiplin Kurulu’ndan ibarettir’ olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

Denetleme Kurulu, derneğin, tüzükte gösterilen amaç ve hedefleri için belirlenen faaliyetleri yerine getirip getirmediğin, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını denetler. Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleme yapar ve sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.’ olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

  • • Madde 42. Derneğin Şubelerinin Kuruluşu 

Dernek gerekli görülen yerlerde Yönetim Kurulu kararıyla şube açabilir, kapatabilir. Bu amaçla kurulacak şubenin açılma, kapanma ve çalışma koşulları tüzüğe göre belirlenir.’ olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

Divan başkanlığına sunulan 11 asıl 11 yedek Yönetim Kurulu ile 3 asıl 3 Yedek Denetim Kurulu ve 3 asıl 3 Yedek Disiplin kurulundan oluşan liste okundu ve başka bir ilave olup olmadığı soruldu. Başka bir öneri olmadığı için oy birliği ile yeni yönetim seçildi. 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE

1- Melda BAYCAN

2- Mari YANCI

3- Ümran DEMİRSON

4- Turan Ali SELEN

5- Ekrem ALTUNCU

6- Emin KALIP

7- Tolga ZENT

8- Tevfik Atakan ŞAKAR

9- İzzet AYDIN

10- Kaya KOÇ

11- Kamil ÖZÇIKMAK

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE 

1- Erdal YILMAZ

2- Nezih ERDEM

3- Recep GÜRAY

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE 

1- Engin KALIP 

2- Turgay ERDEM

3- Mustafa ŞAHİN

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE 

1- Z. Ayça GÜLER 

2- Cihan ALPAY 

3- Emrah ÖZCAN 

4- Cevdet ÖZDURMUŞ 

5- Gürhan GÜLLE 

6- Cihan YUMRUKÇAL 

7- Hasan KARAKAYA 

8- Tayfun SIĞIRTMAÇ 

9- Celal KAYA 

10- Erhan ERDENER 

11- Oğuzhan SEPİCİ 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE 

1- Mahmut DÜZGÖREN 

2- Cem İBRİKÇİ 

3- Yasin HAYLU 

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE 

1- Aykut AYYILDIZ 

2- Hakan BİLYAN 

3- Zeynep Bengü ŞİMŞEK 

Dilek ve temenniler kısmında önceki dönem başkanı İbrahim DOĞANGÜN söz alarak teşekkürlerini sundu ve yeni Yönetim Kurulunun hayırlı olmasını diledi. Yönetim Kurulu üyesi Turan Ali SELEN söz alarak önceki yönetim ve başkana dernek adına teşekkürleri sundu. 

Toplantı başka görüşecek konu olmadığı için aynı gün saat 15.00’da sona erdi. 

Divan Başkanı

Kamil ÖZÇIKMAK

Katip Üye

Erdal YILMAZ

Katip Üye 

Engin KALIP